OBCHODNÍ PODMÍNKY

fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona
se sídlem Plamínkové 1560/13, 140 00 Praha – Nusle

identifikační číslo: 05023319

zapsané v živnostenském rejstříku vedeném Úřadem městské části Praha 4

platné pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.cookapy.cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravené fyzickou osobou Mgr. Dagmar Linhartovou, sídlem Plamínkové 1560/13, 140 00 Praha – Nusle, IČO: 05023319, zapsané v živnostenském rejstříku vedeném Úřadem městské části Praha 4 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.cookapy.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2 Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese cookapy.cz/jedu-na-cas/ (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Součástí obchodních podmínek jsou i informace zveřejněné na webové stránce.

1.3 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.4 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ujednání obchodních podmínek mají přednost před ustanoveními na webových stránkách.

1.5 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.6 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.7 Vysvětlení základních pojmů

  • Zbožím se pro účely těchto podmínek rozumí zpřístupněné dílo převedené do datového elektronického souboru, a to v následujících formátech: Adobe PDF, ePub, MOBI. Prodávající nezaručuje, že všechny elektronické knihy budou zpřístupněny ve všech výše uvedených formátech. Elektronickou knihu lze objednat na webovém rozhraní prodávajícího, zaplatit za ni sjednanou částku na bankovní účet prodávajícího a stáhnout do přístroje podporující přehrávání příslušného formátu.
  • Stahováním se pro účely těchto podmínek rozumí trvalé či dočasné pořízení datového souboru s dílem (elektronickou knihou) v elektronické podobě kupujícím na jeho vyžádání. Stahování umožňuje prodávající kupujícímu prostřednictvím odkazu zaslaného elektronickou poštou.
  • Digitálním obsahem se pro účely těchto podmínek rozumí elektronické knihy podléhající režimu autorskoprávní ochrany („digitální obsah“).

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, pokud je prodávající jejím plátcem, a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.3 Údaje o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření jsou uvedeny na webovém rozhraní. Údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem, které jsou prodávajícímu známy nebo u nichž lze rozumně očekávat, že by mohly být prodávajícímu známy, jsou rovněž uvedeny na webovém rozhraní.

2.4 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  • objednávaném zboží,
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.5 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu zaplacením příslušné částky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.6 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.7 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.8 Kupující dále bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

2.9 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Cenu zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  •  bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayPal,
  •  bezhotovostně platební kartou.

3.2 Platba za zboží je možná pouze v českých korunách (Kč).

3.3 Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl.3.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

          3.4 V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.5 Od okamžiku připsání platby na účet prodávajícího je objednávka závazná pro obě smluvní strany. O zaplacení a přijetí objednávky bude kupující informován na jím uvedenou elektronickou adresu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

3.6 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.7 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.8 Za právoplatné převzetí zboží kupujícím je považováno první stažení zboží prostřednictvím odkazu pro stažení digitálního obsahu do zařízení kupujícího prostřednictvím internetové sítě (dále jen „převzetí“).

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1 Kupující odesláním objednávky uděluje prodávajícímu výslovný souhlas se zpřístupněním digitálního obsahu před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (lhůta 14 dní). Kupující bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 1837 písm. l) občanského zákoníku po zpřístupnění objednaného zboží právo na odstoupení od smlouvy zaniká.

5. DODÁNÍ ZBOŽÍ a REKLAMACE

5.1 Kupujícímu je zboží zasláno elektronickou poštou na jím uvedenou elektronickou adresu neprodleně po zaplacení příslušné částky. Přístup (licence) k digitálnímu obsahu je poskytován kupujícímu po dobu 1 roku od nákupu příslušného digitálního obsahu (garantovaná doba licence). Po této době může být licence ukončena bez předchozího upozornění a bez poskytnutí možnosti převzetí digitálního obsahu.

5.2 Na zboží zakoupené kupujícím se vztahuje záruka v trvání 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet od okamžiku zpřístupnění digitálního obsahu kupujícímu. V případě výměny digitálního obsahu kupujícímu počíná běžet nová záruční doba okamžikem zpřístupnění tohoto nového digitálního obsahu.

          5.3 V případě digitálního obsahu se za důvod reklamace zvláště nepovažuje oznámení, že kupující nevěděl, že se jedná o digitální obsah.

5.4 Kupující má právo na reklamaci vadného digitálního obsahu dle ust. § 2165 občanského zákoníku.

5.5 Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil. Za písemnou formu se považuje i emailová komunikace.

5.6 Prodávající odpovídá kupujícímu, že digitální obsah nemá vady. Prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy digitální obsah převzal, má takové vlastnosti, které prodávající popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu digitálního obsahu na základě prováděné reklamy, a že digitální obsah vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5.7 Pokud má prodaný digitální obsah při převzetí kupujícím vady, je kupující oprávněn uplatnit u prodávajícího, u kterého byl daný digitální obsah zakoupen, právo z vadného plnění (reklamaci) dle § 2165 a násl. občanského zákoníku.

5.8 Vadou, za kterou prodávající neodpovídá, je vada, kterou si kupující způsobil sám a případy, kdy to vyplývá z povahy věci.

5.9 Kupující má právo reklamovat elektronickou knihu v následujících případech:

a) zaplatil za elektronickou knihu a prokazatelně nedostal odkaz pro stažení;
b) po stažení souboru s knihou zjistil, že soubor obsahuje jinou elektronickou knihu, než si původně objednal;
c) soubor s digitálním obsahem je poškozený a nelze jej zobrazit.

5.10 Lhůta pro reklamaci elektronické knihy ve výše uvedených případech je zákonem stanovena na 30 dní. Tato lhůta počíná běžet ode dne připsání platby za elektronickou knihu na účet prodávajícího.

5.11 Jakmile kupující zjistí vadu, bez zbytečného odkladu toto oznámí prodávajícími, aby daný digitální obsah mohl být prozkoumán. Pokud je reklamace oprávněná, má prodávající povinnost neprodleně vadný digitální obsah opravit nebo vrátit kupujícímu zaplacené peníze, a to v zákonem stanovené lhůtě. Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, jaký byl použit pro provedení počáteční transakce, pokud kupující neurčí jinak. V žádném případě nevzniknou kupujícímu další náklady.

5.12 Vyřizování reklamací spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy postmaster@cookapy.cz. Rozhodnout o reklamaci musí prodejce podle zákona ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů ode dne následujícího po uplatnění reklamace. Jen pokud si reklamace vyžádá odborné posouzení nebo odstraňování vady, může prodejce vyřídit reklamaci nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne následujícího po uplatnění reklamace. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba na odborné posouzení vady. Informaci o vyřízení reklamace kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

6.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

6.2 Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a je v souladu s jeho určením.

6.3 Kupující bere na vědomí, že si prodávající vyhrazuje právo dočasně znepřístupnit webové stránky, jakož i veškeré plnění poskytované prostřednictvím webové stránky cookapy.cz, z důvodu opravy, modernizace, úpravy nebo údržby zařízení nebo softwaru, a to bez předchozího upozornění kupujícího.

6.4 Prodávající není odpovědný za škodu a jinou újmu, které kupující nebo třetí strana utrpí v souvislosti s výpadkem nebo přerušením poskytovaných služeb a plnění uvedených v odstavci dle čl. 6.3. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky, nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejím určením.

          6.5 Prodávající nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě kupujícího, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení kupujícího, za stav programového vybavení kupujícího a za případné zásahy třetích osob do programového vybavení kupujícího.

6.6 Prodávající neodpovídá za nemožnost stažení digitálního obsahu, pokud kupující nevlastní explicitně stanovené softwarové či hardwarové vybavení.

6.7 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování vesmyslu ustanovení 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

6.8 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ:00020869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

6.9 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

6.10 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

6.11 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

7.1 Kupující bere na vědomí, že zboží obsahuje materiály, na které se vztahuje duševní vlastnictví autora v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „autorské právo“). Kupující se zavazuje používat digitální obsah pouze pro svoji osobní potřebu, zejména se zavazuje tento digitální obsah dále nezpřístupňovat třetím osobám a neužívat jej dalšími způsoby porušujícími právní předpisy. Kupující se zavazuje zpřístupněný digitální obsah dále nenabízet, nedistribuovat, nepronajímat, nepůjčovat, nevystavovat ani jinak komerčně využívat. Kupující není oprávněn digitální obsah měnit, či jinak do něj zasahovat anebo jej spojovat s dílem jiným, překládat ani převádět do jiné formy, např. knižní.

7.2 Neoprávněné šíření zboží třetími stranami může mít právní dopady pro kupujícího.

7.3 Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu, a to včetně fotografií nabízeného zboží, jsou rovněž chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

7.4 Prodávající sděluje, že veškerý jím zpřístupňovaný digitální obsah obsahuje bezpečnostní systém proti jeho nedovolenému použití. Kupující nesmí odstraňovat popisy nebo označení týkající se vlastnictví obsahu a nesmí obcházet, modifikovat, porušovat či odstraňovat technická ochranná opatření obsahu. Kupujícímu objednáním služby nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, knižních názvů, firemních log či patentů, není-li stanoveno těmito podmínkami jinak.

7.5 Každý obsah stažený prostřednictvím služby www.cookapy.cz do zařízení kupujícího je označen jako jedinečná kopie díla umístěním identifikačních údajů kupujícího do staženého souboru. Každý kupující, který stáhnul dílo, souhlasí s tímto označením a rovněž souhlasí s tím, že neprovede žádnou akci týkající se změny nebo zrušení označení takto staženého obsahu. Toto označení slouží prodávajícímu k identifikaci kupujícího a konkrétní transakce v případě porušení licenčních podmínek.

7.6 Použití jakéhokoli bezpečnostního softwaru zabezpečujícího zpřístupněný digitální obsah má za účel pouze a výhradně ochranu práv prodávajícího a v žádném případě není určen ke sběru dalších informací o kupujících.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1 Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

9.1 Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu. Pokud kupující nesouhlasí se zasíláním obchodních sdělení, může tak učinit prostřednictvím odhlášení ze zasílání obchodních sdělení v e-mailu s příslušným obchodním sdělením, nebo zasláním požadavku na adresu postmaster@cookapy.cz.

9.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Více informací ohledně souhlasu s ukládáním cookies nalezne kupující ve zvláštním dokumentu.

10. DORUČOVÁNÍ

10.1 Kupujícímu je zboží doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

10.2 Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou prostřednictvím e-mailu postmaster@cookapy.cz, osobně na adrese Místecká 569, 19900 Praha – Letňany nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

11.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

11.3 Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují vždy písemnou formu.

11.4 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.5 Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Místecká 569, 19900 Praha – Letňany, adresa elektronické pošty jana@cookapy.cz.

11.6 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 14.10.2021.

V Praze dne 14.10.2021

OBCHODNÍ PODMÍNKY

fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona
se sídlem Plamínkové 1560/13, 140 00 Praha – Nusle

identifikační číslo: 05023319

zapsané v živnostenském rejstříku vedeném Úřadem městské části Praha 4

platné pro nákup on-line výživového poradenství, výživového mentoringu a mentálního koučinku (dále označované společně jako „produkty“ nebo „mentoring/koučink/poradenství“)
prostřednictvím webového rozhraní www.cookapy.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravené fyzickou osobou Mgr. Dagmar Linhartovou, sídlem Plamínkové 1560/13, 140 00 Praha – Nusle, IČO: 05023319, zapsané v živnostenském rejstříku vedeném Úřadem městské části Praha 4 (dále jen „Prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě Kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím webového rozhraní Prodávajícího www.cookapy.cz (dále jen „webové rozhraní“ nebo „webová stránka“).

1.2 Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán níže v těchto Obchodních podmínkách. Tyto Obchodní podmínky jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení Obchodních podmínek, mají přednost před ujednáními uvedenými v Obchodních podmínkách. Obchodní podmínky řeší i některé další otázky, které s nákupem produktů nebo akcí nebo s užíváním webových stránek www.cookapy.cz souvisí.

1.3 Vedlejší ujednání jsou platná pouze v písemné formě v jednotlivém případě. V případě domluvených zvláštních podmínek platí tyto Obchodní podmínky jako další v pořadí za zvláštními podmínkami.

1.4 Nabídky Prodávajícího uvedené v propagačních materiálech a na webovém rozhraní jsou nezávazné a slouží pouze k obecné orientaci Kupujícího o produktech nabízených Prodávajícím a o cenách, který si vymiňuje možnost změny a opravy tiskových vad a chyb.

1.5 Obchodní podmínky obsahují informace, které Kupující potřebuje mít k dispozici ještě před nákupem produktů. Kupující je povinen přečíst si Obchodní podmínky pečlivě a v případě, že k nim bude mít jakékoliv dotazy, kontaktuje neprodleně Prodávajícího prostřednictvím e-mailové adresy jana@cookapy.cz, ještě před objednáním produktů.

1.6 Odesláním závazné objednávky nebo poptávky Kupující prokazatelně souhlasí s tím, že byl s těmito Obchodními podmínkami seznámen.

1.7 Vysvětlení základních pojmů

 • PRODÁVAJÍCÍ: Mgr. Dagmar Linhartová, sídlem Plamínkové 1560/13, 140 00 Praha – Nusle, identifikační číslo: 05023319, zapsané v živnostenském rejstříku vedeném Úřadem městské části Praha 4
  Kontaktní telefon: 604 966 137
  Adresa pro doručování elektronické pošty: jana@cookapy.cz
 • KUPUJÍCÍ: Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.cookapy.cz uzavře s Prodávajícím Kupní smlouvu na nákup některého z produktů. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba) či spotřebitel.
 • SPOTŘEBITEL: Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud fyzická osoba uvede do objednávky IČO, má se za to, že Kupující je podnikatel.
 • KUPNÍ SMLOUVA: Smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím, jejímž předmětem je povinnost Prodávajícího poskytnout Kupujícímu produkt nebo produkty a povinnost Kupujícího zaplatit za poskytnuté produkty cenu dle své nabídky.
 • SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA: Je to Kupní smlouva, ve které jako kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než kupující, který není spotřebitelem. Současně má Prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení Obchodních podmínek, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.
 • OBSAH SMLOUVY: tvoří Obchodní podmínky, nabídka produktů a ceník aktuálně nabízených produktů nebo Obchodní podmínky, individuální nabídka Prodávajícího zahrnující obsah a organizační zajištění nabízeného produktu včetně stanovené ceny za produkt.
 • JEDNORÁZOVÝ PRODUKT: jedná se například o jedno zakoupené sezení mentoringu/koučinku/poradenství v rozsahu dohodnutém mezi smluvními stranami.
 • DLOUHODOBÁ SPOLUPRÁCE: produkt, který se skládá z více zakoupených jednorázových produktů (například 2 a více zakoupených koučovacích sezení, 3měsíční výživové poradenství apod.)
 • SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM: Jedná se o Kupní smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím „prostředů komunikace na dálku“, což znamená, že je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní nebo prostřednictvím e-mailové komunikace, telefonicky, přes sociální sítě nebo obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s používáním prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradí Kupující sám a neliší se od běžné sazby účtované operátorem, kterého Kupující využívá, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky nebo poptávky Kupující výslovně souhlasí s používáním výše uvedených prostředků komunikace na dálku.
 • PRÁVNÍ PŘEDPISY ROZHODNÉ PRO UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY A OBCHODNÍCH PODMÍNEK: Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jedná se zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“ nebo „občanský zákoník“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1 Kupující objednává produkty přes webové rozhraní, tj. prostřednictvím odesláním vyplněného objednávkového nebo poptávkového formuláře.

2.2 Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízených produktů – obsah, forma poskytování, podmínky pro využívání produktů, včetně uvedení toho, co obsahují, komu jsou určeny, co Kupujícímu mohou přinést a v jakém formátu jsou poskytovány, případně, zda jsou pro jejich absolvování nutné ještě nějaké další podmínky. Je zde i podrobný popis bonusů, které jsou k jednotlivým produktům poskytnuty. Veškerá prezentace produktů umístěných na webovém rozhraní obchodu jsou informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.3 Ceny produktů jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Poskytnuté ceny při objednávce nebo v nabídce jsou ceny konečné. Ceny produktů zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní Prodávajícího. Tímto ustanovením není dotčena možnost prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ PŘES OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

2.4 Pro objednání produktů přes webové rozhraní Prodávajícího slouží objednávkový formulář (dále jen „formulář“ nebo „objednávka“). Kupující vyplní nezbytné kontaktní údaje, zvolí způsob úhrady a vybere označením vybraný produkt nebo produkty, popřípadě jejich množství.

2.5 Před odesláním objednávky je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešle Kupující stisknutím tlačítka obsahujícího slovo „Odeslat” nebo “Koupit”.

2.6 O přijetí objednávky je Kupující informován e-mailem zaslaným na elektronickou adresu uvedenou Kupujícím ve formuláři. Tato informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Není-li v potvrzení uvedeno, že je objednávka přijata, je tato informace zaslána Kupujícími Prodávajícím v následném e-mailu. Do okamžiku, než je Kupujícímu doručeno potvrzení o přijetí objednávky, je možné telefonicky nebo e-mailem (na adresu uvedenou v bodu 1.1 těchto Obchodních podmínek) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na elektronickou adresu Kupujícího uvedenou ve formuláři je Kupní smlouva uzavřena. Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Tyto Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené Kupní smlouvy.

2.7 V případě pochybností může Prodávající kontaktovat Kupujícího za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou se Prodávající nadále nezabývá.

OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ NA ZÁKLADĚ INDIVIDUÁLNÍ NABÍDKY

2.8 V případě uzavírání Kupní smlouvy na základě poptávky, odeslané z poptávkového formuláře umístěného na webovém rozhraní Prodávajícího, nebo prostřednictvím e-mailu jana@cookapy.cz, kdy samotnému uzavření Kupní smlouvy předchází telefonická nebo on-line komunikace s Prodávajícím, dochází k uzavření Kupní smlouvy následujícím způsobem:

2.9 Kupující vyplní poptávkový formulář na webových stránkách Prodávajícího a následně odešle Prodávajícímu.

2.10 Jakmile Kupující obdrží potvrzení o přijetí jeho poptávky, je povinen účastnit se telefonického rozhovoru nebo on-line setkání přes webové rozhraní stanovené Prodávajícím. Tento rozhovor je naplánován na konkrétní den a čas dle preferencí Kupujícího a na základě nabídnutých volných termínů ze strany Prodávajícího. Pokud nedojde k naplánovanému kontaktu z důvodů problémů na straně Prodávajícího, bude Kupujícímu nabídnut jiný termín. Pokud nedojde k naplánovanému kontaktu z důvodů problémů na straně Kupujícího, není Prodávající povinen znovu Kupujícího kontaktovat ohledně náhradního termínu telefonického hovoru nebo on-line setkání.

2.11 Ve chvíli, kdy je mezi Kupujícím a Prodávajícím dohodnut produkt v konkrétním rozsahu, obdrží Kupující v předem dohodnutém časovém rozmezí konkrétní nabídku od Prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena ve chvíli, kdy Kupující potvrdí e-mailem Prodávajícímu, že s podmínkami stanovenými v objednávce souhlasí, a že souhlasí rovněž s uhrazením částky uvedené v této objednávce. Tímto e-mailovým potvrzením rovněž Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí.

2.12 Kupující dále bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které již dříve podstatným způsobem porušily Kupní smlouvu (včetně Obchodních podmínek).

2.13 Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Kupní smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji objednávka či individuální nabídka, její přijetí ze strany Kupujícího (obdržení potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího nebo elektronické přijetí nabídky ze strany Kupujícího) a tyto Obchodní podmínky. Kupní smlouvu Prodávající archivuje v elektronické podobě, není veřejně přístupná. Prodávající ji však zašle na vyžádání Kupujícího.

2.14 Změny a doplňky Kupní smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují vždy písemnou formu.

2.15 Uzavřením Kupní smlouvy je Kupující povinen uhradit cenu za zakoupený produkt, a to v plné výši nebo dle dohodnutých podmínek (viz. Část III. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY).

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Na webovém rozhraní je vždy uvedena aktuálně platná cena jednotlivých produktů včetně DPH a veškerých poplatků stanovených zákonem. Cena za dlouhodobou spolupráci v případě mentoringu/koučinku/poradenství je stanovena individuálně dle rozsahu spolupráce, avšak je vždy Kupujícímu před uzavřením Kupní smlouvy komunikována “na dálku” viz. bod 1.7 těchto Obchodních podmínek.

3.2 Cena produktů je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s ní uvedeno i za jakých podmínek, a do jaké doby akční cena platí. Vzhledem k charakteru produktů nevznikají žádné náklady na dopravu, ani další náklady spojené s jeho dodáním.

3.3 Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). U dlouhodobého mentoringu/koučinku/poradenství je sjednaná cena stanovena na základě nabídky předložené Prodávajícím. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (např. překlep) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, není Prodávající povinen produkt za takovou cenu dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo ze strany Kupujícího k úhradě této zjevně chybné ceny, je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.

3.4 Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním objednávky/předložením nabídky a jejím potvrzením ze strany Prodávajícího, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky/nabídky, nedojde- li k výslovné dohodě mezi Prodávajícím a Kupujícím.

3.5 Případné slevy z ceny produktů poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.6 Produkty jsou Kupujícímu dodány až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.

3.7 ÚHRADA KUPNÍ CENY:

– Bezhotovostně bankovním převodem na účet (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny): pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdrží Kupující v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky nebo zvlášť v e-mailu po odslouhlasení nabídky zaslané Prodávajícím Kupujícímu na základě společné dohody.
– Online bankovním převodem (platba se provede ihned).
Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnost Stripe, Inc., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadává Kupující pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti Stripe, Inc.

3.8 Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být výslovně dohodnuty mezi Prodávajícím a Kupujícím. Kupní cena se hradí v korunách českých.

3.9 Prodávající není plátcem DPH.

3.10 SPLATNOST KUPNÍ CENY:

 • Jednotlivě zakoupený mentoring/koučink/poradenství: Kupující je povinen zaplatit částku za jednorázový on-line mentoring/koučink/poradenství vždy před jeho uskutečněním, nejpozději do 24 před zahájením mentoringu/koučinku/poradenství. Pokud není částka zaplacená do 24 hodin před začátkem mentoringu/koučinku/poradenství, vyhrazuje si Prodávající právo příslušné sezení mentoringu/ koučinku/poradenství zrušit.
 • Dlouhodobý mentoring/koučink/poradenství: V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dnů, pokud není s Prodávajícím dohodnuto jinak, od potvrzení přijetí objednávky nebo od zaslání nabídky Kupujícímu. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě.

3.11 Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet Prodávajícího.

3.12 V případě on-line bankovního převodu je kupní cena splatná bezprostředně po uzavření Kupní smlouvy.

3.13 O přijetí platby vystaví Prodávající Kupujícímu potvrzení, které u online platebních metod obdrží Kupující obratem po provedení platby, v ostatních případech do 3 pracovních dnů od přijetí platby.
Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

3.14 V případě, že je dlouhodobý mentoring/koučink/poradenství hrazen ve splátkách, což je možné pouze po výslovné dohodě s Prodávajícím, je Kupující povinen zaplatit stanovenou měsíční splátku vždy do 20. dne v měsíci předcházejícího měsíci, na který je splátka hrazena. Například částka splatná pro měsíc březen musí být zaplacena do 20. dne měsíce února.

3.15 Neuhradí-li Kupující jakoukoliv dílčí stanovenou částku dle podmínek uvedených v předchozím odstavci, je právem Prodávajícího odstoupit od Kupní smlouvy a bez jakékoliv náhrady zaplacené části dlouhodobého mentoringu/koučinku/poradenství, již dále nepokračovat v dlouhodobém mentoringu/koučinku/ poradenství.

3.16 V ceně jsou vždy zahrnuty všechny materiály výslovně uvedené u produktu nebo v nabídce předložené Kupujícímu Prodávajícím.

4. DODACÍ PODMÍNKY

4.1 Při nákupu produktu se dodáním rozumí domluvení termínu zahájení spolupráce, který je stanoven přímo při utváření objednávky nebo předem domluven telefonicky nebo e- mailem a odsouhlasen oběma smluvními stranami a následné poskytnutí samotného mentoringu/koučinku/poradenství. Spolupráce probíhá on-line prostřednictvím GoogleMeet nebo Skype či po dohodě s Kupujícím také telefonicky. Telefonická sezení probíhají však zpravidla až po delší spolupráci s Kupujícím. Den před sjednaným termínem mentoringu/koučinku/poradenství je Kupujícímu zaslán potvrzující e-mail nebo SMS.

4.2 Termíny se zásadně sjednávají na pracovní dny, ve výjimečných případech je možné po vzájemné dohodě smluvních stran sjednat termín i mimo tyto dny. V návaznosti na objednávku produktu si Kupující rezervuje termín sám na webovém rozhraní pomocí on-line kalendáře, nebo jsou Kupujícímu nabídnuty ze strany Prodávajícího vhodné termíny dle aktuální kapacity. Kupující bere na vědomí, že kapacita pro poskytování mentoringu/koučinku/poradenství je omezená a zájem je veliký a Prodávající proto nemůže zaručit, že se bude moci Kupujícímu věnovat hned. Přednostní termíny jsou poskytovány pro poskytování mentoringu/koučinku/poradenství u dlouhodobých Kupujících (stálých klientů). V případě, že nebude možné dojít k dohodě ohledně termínu konzultace, je Kupující oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit dle podmínek uvedených v článku 6 těchto Obchodních podmínek.

4.3 Pokud má Kupující obdržet jakékoliv materiály doprovázející produkt (dále jen „doprovodný produkt“), je povinen si po jejich obdržení co nejdříve zkontrolovat jejich funkčnost a dostupnost. Zjistí-li Kupující nedostatky nebo vady, je povinen neprodleně kontaktovat Prodávajícího. Podrobnosti jsou uvedeny v článku 7 těchto Obchodních podmínek.

4.4 Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, aby měl Kupující k dispozici hardwarové a sofwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf, .xlsx či .doc (podrobnosti obsahuje článek 5 těchto Obchodních podmínek).

5. DIGITÁLNÍ OBSAH, FUNKČNOST HARDWARU A SOFTWARU

5.1 Digitální obsah je zasílán pouze Kupujícímu na elektronickou adresu předanou Kupujícím, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, aby měl Kupující k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .doc, .xlsx a pdf. Prodávající neodpovídá za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti internetového připojení Kupujícího.

5.2 V případě on-line mentoringu/koučinku/poradenství je třeba, aby měl Kupující k dispozici připojení k síti a internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby hardware Kupujícího umožňoval zvukový výstup.

5.3 V případě, že dojde k pomalému připojení k internetu nebo k výpadkům internetu ze strany Prodávajícího, dohodne se Prodávající s kupujícím na jiném termínu on-line setkání bez nutnosti finanční náhrady ze strany Kupujícího.

5.4 Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

6.  ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1 Kupující, který je spotřebitelem, má právo dle ust. § 1829 odst. 1, občanského zákoníku, odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě 14 kalendářních dnů od uzavření Kupní smlouvy, pokud byla Kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (elektronická přihláška atp.), a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Objednáním a zaplacením produktu Kupující výslovně souhlasí s tím, že produkt mu bude dodán na základě dohodnutého termínu dodání, tj. zahájení spolupráce. Pokud bude na základě souhlasu Kupujícího produkt dodán během 14 dní od uzavření Kupní smlouvy, pak podle § 1837 písm. l) NOZ nemá Kupující právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu a vrácení peněz. V případě mentoringu/koučinku/poradenství lze od Kupní smlouvy odstoupit pouze do doby, než je kupní cena přijata na účet Prodávajícího. Po přijetí platby na účet již není možné vrátit kupní cenu.

6.2 V případě, že produkt nebude během 14 dní od uzavření Kupní smlouvy dodán (viz. bod 4.1), pak během této 14denní lhůty (ještě předtím, než bude produkt dodán), může Kupující od Kupní smlouvy i bez udání důvodů odstoupit (§ 1829 NOZ).

6.3 Kupující není oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy v případě, kdy Prodávající dodal produkt dle Kupní smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od této Kupní smlouvy.

6.4 Odstoupení je nutné učinit písemně a nejpozději ve lhůtě 14 kalendářních dnů od uzavření Kupní smlouvy odeslat toto odstoupení před uplynutím dané lhůty.

6.5 Odstoupit lze skrze e-mail zaslaný na e-mailovou adresu jana@cookapy.cz nebo doporučeným dopisem zaslaným na adresu uvedenou v hlavičce těchto Obchodních podmínek. V případě odstoupení od Kupní smlouvy elektronickou formou je Prodávající povinen zaslat Kupujícímu potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy.

6.6 Odstoupení musí obsahovat: uvedení údajů Kupujícího (jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum narození), označení produktu, který si u Prodávajícího Kupující zakoupil a označení čísla bankovního účtu, kam má být cena za produkt vrácena.

6.7 Odstoupení musí obsahovat:

Já / Společnost, _______________(jméno a příjmení/ firma), nar. DD.MM.RRRR /

IČO ___________________________, bytem / sídlem __________________________

____________________________________________, oznamuji/oznamujeme,

že tímto odstupuji/odstupujeme *) od Kupní smlouvy uzavřené na základě objednávky potvrzené dne DD.MM.RRRR /e-mailem odsouhlasené nabídky Prodávajícího, a jejíž přijetí bylo potvrzeno dne DD.MM.RRRR, pro produkt

______________________________________________________________________

______________________________________________________(označení produktu).

Uhrazenou cenu produktu, příp. sníženou o storno poplatky, mi, prosím, zašlete

na můj bankovní účet vedený u ________________________ (označení bankovního

ústavu), č. účtu ________________________.

6.8 Do 14 dní od doručení odstoupení budou Kupujícímu navráceny peníze za zakoupený produkt. Peníze budou Kupujícími vráceny stejným způsobem, jakým byl produkt uhrazen, pokud nebude Kupující souhlasit s jiným způsobem platby, se kterým by pro Kupujícího nebyly spojeny další náklady.

6.9 Kupující může od Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a Obchodních podmínek, zejména v případě vadného plnění (článek 7 těchto Obchodních podmínek). Prodávající je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností vyplývajících z Kupní smlouvy ze srany Kupujícího, zejména v případě, kdy by došlo k porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem. Pokud by ze strany Kupujícího nedošlo k úhradě kupní ceny ani ve lhůtě 10 dní po splatnosti, Kupní smlouva se uplynutím této lhůty ruší.

6.10 Pokud je Prodávajícím poskytnuta na některé produkty nebo jejich části nad rámec zákona, v rámci tzv. garance spokojenosti, má Kupující možnost odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě stanovené garancí, která počíná běžet od dodání produktu Prodávajícím Kupujícímu. Do této nad rámec zákona stanovené lhůty může Kupující požadovat vrácení ceny zaplacené za daný produkt nebo jeho část, pokud bude mít Kupující pocit, že mu produkt nebo jeho část vůbec nepomohla. Tuto skutečnost, že Kupující odstupuje od Kupní smlouvy v rámci tzv. garance spokojenosti, je povinen explicitně uvést v písemném odstoupení od Kupní smlouvy doručeném Prodávajícímu dle podmínek této části Obchodních podmínek.

7. ZÁRUKY, REKLAMACE A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1 Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 občanského zákoníku.

7.2 Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 občanského zákoníku.

7.3 Kupující je oprávněn reklamovat obsahovou stránku dokumentů doprovázejících nabízený produkt (dále jen „doprovodný produkt“), pokud faktický stav neodpovídá obsahu uvedenému v popisu nebo smluvené náplni produktu nabízeného Prodávajícím na webovém rozhraní.

7.4 Kupující je povinen uplatnit nároky z vad u Prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí, nejpozději však do 10 pracovních dní ode dne dodání doprovodného produktu.

7.5 Pokud nebyl doprovodný produkt dodán v dodací lhůtě, je Kupujícímu doporučeno nejprve zkontrolovat složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam doprovodný produkt Kupující nenalezne, je povinen uplatnit reklamaci dle následujícího odstavce.

7.6 Reklamaci Kupující uplatní u Prodávajícího bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci lze uplatnit e-mailem na elektronickou adresu jana@cookapy.cz nebo zaslat písemně na adresu sídla Prodávajícího. Prodávající uvítá, pokud bude k reklamaci přiloženo potvrzení o zaplacení či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodnou smluvní strany jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace bude Kupujícímu poskytnuto písemné potvrzení, je-li Kupující spotřebitel.

7.7 Pokud uzná Prodávající reklamaci Kupujícího za odůvodněnou, zajistí na vlastní náklady nápravu.

7.8 Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají, jsou-li uplatněny opožděně. Prodávající odpovídá za to, že doprovodný produkt nemá při převzetí vady. Je-li Kupující spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že doprovodný produkt byl vadný již při převzetí. Je-li Kupující spotřebitelem, odpovídá Prodávající i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí doprovodného produktu.

7.9 V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady nebo výskytu většího počtu vad má Kupující právo požadovat výměnu doprovodného produktu za nový anebo od Kupní smlouvy odstoupit. V případě, že Kupující neodstoupí od Kupní smlouvy nebo neuplatní právo na dodání nového doprovodného produktu bez vad, může požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu může žádat i v případě, že by Prodávající nebyl schopen Kupujícímu dodat nový doprovodný produkt, stejně tak i v případě, že by Prodávající nezjednal nápravu v přiměřené době, nebo že by zjednání nápravy působilo Kupujícímu značné obtíže. Vzhledem k charakteru doprovodného produktu přichází v úvahu jako vada chybějící nebo nečitelná část obsahu doprovodných dokumentů.

7.10 Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud by před převzetím doprovodného produktu věděl, že doprovodný produkt má vadu, anebo by vadu sám způsobil. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním nebo uložením doprovodných produktu.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Kupující je povinen se před uzavřením Kupní smlouvy řádně seznámit s objednávkou či předloženou nabídkou, aby věděl, co všechno bude v rámci spolupráce s Prodávajícím absolvovat. Pokud má Kupující jakékoliv připomínky k obsahové náplni příslušného produktu, je povinen neprodleně kontaktovat Prodávajícího a projednat s ním, co konkrétně přijde Kupujícímu nejasné.

8.2 Dohodnutý termín zahájení dlouhodobé spolupráce může Kupující prodloužit maximálně o 14 dní od původně dohodnutého termínu zahájení spolupráce.

8.3 Pokud se Kupující nemůže v případě dlouhodobé spolupráce z vážných osobních důvodů, jako je vážná nemoc, úmrtí v rodině, nenadálá událost apod., zúčastnit některého on-line sezení dle dohodnutého harmonogramu, je možné toto sezení po dohodě s Prodávajícím nahradit. Spolupráci je však možné prodloužit maximálně o 1 měsíc od skončení předem dohodnutého termínu spolupráce. Pokud by prodloužení spolupráce mělo být delší, je Kupující povinen doplatit Prodávajícímu částku za každé další náhradní sezení ve výši odpovídající částce za jednotlivé sezení daného produktu uvedené na webovém rozhraní, pokud není s Prodávajícím dohodnuto jinak.

8.4 Když se Kupující dostaví na on-line setkání později než v dohodnutý čas, sezení se o takto zmeškaný čas neprodlužuje. Pokud on-line setkání neproběhne z důvodů na straně Kupujícího, aniž by ten svou neúčast na on-line sezení omluvil nejméně 24 hodin předem, má se za to, že sezení proběhlo, a to jak v případě jednorázové spolupráce či dlouhodobé.

8.5 V případě neuskutečnění on-line sezení z důvodu nemoci Prodávajícího bude dle dohody s Kupujícím dohodnut náhradní termín.

8.6 Z vážných důvodů může Prodávající přerušit dlouhodobou spolupráci s Kupujícím i v jeho průběhu. V takovém případě Prodávající nabídne Kupujícímu náhradní termín v přiměřené době.

8.7 Prodávající se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se týkají soukromí Kupujícího, a jejichž prozrazení by mohlo vést k poškození Kupujícího. Obsah mentoringů/koučinků/poradenství je důvěrný a Prodávající není oprávněn jej sdílet s třetí stranou, pokud nevyplývá ze zvláštního zákona jinak.

8.8 Prodávající přistupuje k poskytování mentoringů/koučinků/poradenství s maximální pečlivostí a s využitím nejnovějších poznatků a vlastních zkušeností a s ohledem na veškeré skutečnosti sdělené Kupujícím, jež mají význam pro řádné dodání produktů. Akceptací těchto Obchodních podmínek se Kupující zavazuje sdělit veškeré údaje a skutečnosti, jež mají význam pro řádné poskytnutí produktu, poskytnout je pravdivé, úplné a nezkreslené a neprodleně kdykoli po dobu trvání Kupní smlouvy sdělit Prodávajícímu, že došlo ke změnám těchto údajů či skutečností a sdělit nové, je-li to k řádnému poskytnutí produktů potřebné.

8.9 Poskytnutí údajů ze strany Kupujícího je dobrovolné, takže je nemusí Kupující Prodávajícímu poskytnout, nicméně pak hrozí, že Kupujícímu nebude dodán produkt v požadovaném rozsahu.

8.10 Prodávající nenese odpovědnost za výsledky stanovené v rámci koučovacích sezení v podobě nastavení akčních kroků a jejich vykonávání Kupujícím, neboť ty jsou závislé na vynaloženém úsilí, vůli a konání Kupujícího.

8.11 Mentoring/koučink/poradenství není náhražkou za lékařskou či jinou zdravotní péči. V případě, že Kupující podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před započetím konzultace informovat Prodávajícího. Podrobnosti o průběhu mentoringu/koučinku/poradenství jsou uvedené na webovém rozhraní, nebo poskytnuty e-mailem. Záleží na Kupujícím, jak doporučení začlení do svého stávajícího života a jakých změn pak dosáhne. Prodávající nenese odpovědnost za aktuální ani budoucí zdravotní stav Kupujícího, toto záleží pouze na osobním přístupu Kupujícího.

9. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

9.1. Kupující bere na vědomí, že produkty dodávané Prodávajícím jsou výsledkem znalostí, zkušeností a úsilí Prodávajícího, na které se vztahuje duševní vlastnictví autora (Prodávajícího) v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „autorské právo“). Kupující se zavazuje používat veškerý digitální obsah zpřístupněný Prodávajícím pouze pro svoji osobní potřebu, zejména se zavazuje tento digitální obsah dále nezpřístupňovat třetím osobám a neužívat jej dalšími způsoby porušujícími právní předpisy. Kupující se zavazuje zpřístupněný digitální obsah dále nenabízet, nedistribuovat, ani jinak komerčně využívat a tento veřejně publikovat či rozmnožovat.

9.2 Neoprávněné šíření digitálního obsahu třetími stranami může mít právní dopady pro Kupujícího.

9.3 Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní Prodávajícího, a to včetně fotografií nabízených produktů, jsou rovněž chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

9.4 Prodávající sděluje, že veškerý jím zpřístupňovaný digitální obsah obsahuje bezpečnostní systém proti jeho nedovolenému použití. Uživatel nesmí odstraňovat popisy nebo označení týkající se vlastnictví obsahu a nesmí obcházet, modifikovat, porušovat či odstraňovat technická ochranná opatření obsahu.

9.5 Každý obsah stažený prostřednictvím webového rozhraní www.cookapy.cz do zařízení Kupujícího je označen jako jedinečná kopie díla umístěním identifikačních údajů Kupujícího do staženého souboru. Každý Kupující, který stáhnul dílo, souhlasí s tímto označením a rovněž souhlasí s tím, že neprovede žádnou akci týkající se změny nebo zrušení označení takto staženého obsahu. Toto označení slouží Prodávajícímu k identifikaci Kupujícího a konkrétní transakce v případě porušení licenčních podmínek.

9.6 Použití jakéhokoli bezpečnostního softwaru zabezpečujícího zpřístupněný digitální obsah má za účel pouze a výhradně ochranu práv Prodávajícího a v žádném případě není určen ke sběru dalších informací o Kupujících.

9.7 Kupujícímu je zakázáno pořizovat jakékoliv obrazové snímky a obrazové či zvukové záznamy jednotlivých sezení.

9.8 Dojde-li k porušení povinností plynoucí z odst. 9.1, odst. 9.3 a odst. 9.7 těchto Obchodních podmínek, zavazuje se Kupující uhradit smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení dané povinnosti. Kupující se zavazuje uhradit smluvní pokutu dle předchozí věty do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě.

10. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

10.1 Má-li Kupující k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či činnosti Prodávajícího nějakou stížnost, je Kupující oprávněn kontaktovat Prodávajícího na adrese sídla Prodávajícího nebo na e-mailové adrese jana@cookapy.cz.

10.2 Pokud mezi Prodávajícím a Kupujícím dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení.

10.3 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: https://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím z Kupní smlouvy.

10.4 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

10.5 Prodávající je oprávněn k prodeji produktů na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

10.6 Prodávající je souladu s § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku dobrovolně vázán etickým kodexem ICF a etickým kodexem Aliance výživových poradců, jejíž členem je Prodávající.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1 Svou informační povinnost vůči Kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely plnění Kupní smlouvy, pro účely jednání o Kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností Prodávajícího plní Prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

12. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

12.1 Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo Kupujícího. Svou informační povinnost vůči Kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní Prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu. Pokud Kupující nesouhlasí se zasíláním obchodních sdělení, může tak učinit prostřednictvím odhlášení ze zasílání obchodních sdělení v e-mailu s příslušným obchodním sdělením, nebo zasláním požadavku na adresu jana@cookapy.cz

12.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího z Kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Více informací ohledně souhlasu s ukládáním cookies nalezne Kupující ve zvláštním dokumentu.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1 Doručuje-li Prodávající Kupujícímu písemnost prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, zasílá jej na adresu, kterou Kupující v uvedl ve formuláři nebo e-mailem jako kontaktní adresu.

13.2 Pokud se nepodaří oznámení doručit, považuje se za doručené dodáním na výše uvedenou adresu nebo marným uplynutím lhůty pro vyzvednutí oznámení, i když se Kupující o jeho uložení nedozvěděl.

13.3 Na smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím, jehož součástí jsou tyto Obchodní podmínky, se neuplatní ustanovení § 1793 občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani § 1796 (lichva) občanského zákoníku, pokud jde o podnikatele. Prodávající i Kupující na sebe bere riziko nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

13.4 Odpověď zákazníka s dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku není přijetím nabídky na uzavření Kupní smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

13.5 Pokud tyto Obchodní podmínky nestanoví jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami platnými předpisy České republiky.

13.6 Znění těchto Obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné. Znění Obchodních podmínek je zveřejněno na www.cookapy.cz.

13.7 Prodávající si vymiňuje právo učinit jakoukoli změnu či doplnění obsahu těchto Obchodních podmínek, když každá změna či doplnění nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění změněných Obchodních podmínek. V případě nesouhlasu Kupujícího se změnou obsahu těchto Obchodních podmínek, která zasahuje do práv a povinností ze smluvního vztahu Kupujícího a Prodávajícího má Kupující právo takovou změnu odmítnout, když Prodávající má povinnost Kupujícího o takové změně včas poučit.

13.8 Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, a to do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího vyplývající z Kupní smlouvy.

13.9 Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není Kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

13.10 V případě, že je nebo se stane některé z ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nebude tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních smluvních ujednání. Smluvní strany jsou si povinny poskytnout vzájemnou součinnost k tomu, aby neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ustanovení bylo nahrazeno takovým ustanovením platným, účinným a vykonatelným, které v nejvyšší možné míře zachovává ekonomický účel zamýšlený neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným ustanovením. To samé platí i pro případ smluvní mezery.

13.11 Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.3.2023.

13.12 Veškeré smluvní vztahy vzniklé mezi Prodávajícím a Kupujícím ode dne 1.3.2023 se řídí těmito Obchodními podmínkami.

V Praze dne 18.2.2023