OBCHODNÍ PODMÍNKY

fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona

Mgr. Dagmar Linhartové

se sídlem Plamínkové 1560/13, 140 00 Praha – Nusle

identifikační číslo: 05023319

zapsané v živnostenském rejstříku vedeném Úřadem městské části Praha 4

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.cookapy.cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravené fyzickou osobou Mgr. Dagmar Linhartovou, sídlem Plamínkové 1560/13, 140 00 Praha – Nusle, IČO: 05023319, zapsané v živnostenském rejstříku vedeném Úřadem městské části Praha 4 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.cookapy.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2 Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese cookapy.cz/jedu-na-cas/ (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Součástí obchodních podmínek jsou i informace zveřejněné na webové stránce.

1.3 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.4 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ujednání obchodních podmínek mají přednost před ustanoveními na webových stránkách.

1.5 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.6 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.7 Vysvětlení základních pojmů

  • Zbožím se pro účely těchto podmínek rozumí zpřístupněné dílo převedené do datového elektronického souboru, a to v následujících formátech: Adobe PDF, ePub, MOBI. Prodávající nezaručuje, že všechny elektronické knihy budou zpřístupněny ve všech výše uvedených formátech. Elektronickou knihu lze objednat na webovém rozhraní prodávajícího, zaplatit za ni sjednanou částku na bankovní účet prodávajícího a stáhnout do přístroje podporující přehrávání příslušného formátu.
  • Stahováním se pro účely těchto podmínek rozumí trvalé či dočasné pořízení datového souboru s dílem (elektronickou knihou) v elektronické podobě kupujícím na jeho vyžádání. Stahování umožňuje prodávající kupujícímu prostřednictvím odkazu zaslaného elektronickou poštou.
  • Digitálním obsahem se pro účely těchto podmínek rozumí elektronické knihy podléhající režimu autorskoprávní ochrany („digitální obsah“).

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, pokud je prodávající jejím plátcem, a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.3 Údaje o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření jsou uvedeny na webovém rozhraní. Údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem, které jsou prodávajícímu známy nebo u nichž lze rozumně očekávat, že by mohly být prodávajícímu známy, jsou rovněž uvedeny na webovém rozhraní.

2.4 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  • objednávaném zboží,
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.5 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu zaplacením příslušné částky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.6 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.7 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.8 Kupující dále bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

2.9 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Cenu zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  •  bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayPal,
  •  bezhotovostně platební kartou.

3.2 Platba za zboží je možná pouze v českých korunách (Kč).

3.3 Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl.3.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

          3.4 V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.5 Od okamžiku připsání platby na účet prodávajícího je objednávka závazná pro obě smluvní strany. O zaplacení a přijetí objednávky bude kupující informován na jím uvedenou elektronickou adresu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

3.6 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.7 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.8 Za právoplatné převzetí zboží kupujícím je považováno první stažení zboží prostřednictvím odkazu pro stažení digitálního obsahu do zařízení kupujícího prostřednictvím internetové sítě (dále jen „převzetí“).

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1 Kupující odesláním objednávky uděluje prodávajícímu výslovný souhlas se zpřístupněním digitálního obsahu před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (lhůta 14 dní). Kupující bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 1837 písm. l) občanského zákoníku po zpřístupnění objednaného zboží právo na odstoupení od smlouvy zaniká.

5. DODÁNÍ ZBOŽÍ a REKLAMACE

5.1 Kupujícímu je zboží zasláno elektronickou poštou na jím uvedenou elektronickou adresu neprodleně po zaplacení příslušné částky. Přístup (licence) k digitálnímu obsahu je poskytován kupujícímu po dobu 1 roku od nákupu příslušného digitálního obsahu (garantovaná doba licence). Po této době může být licence ukončena bez předchozího upozornění a bez poskytnutí možnosti převzetí digitálního obsahu.

5.2 Na zboží zakoupené kupujícím se vztahuje záruka v trvání 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet od okamžiku zpřístupnění digitálního obsahu kupujícímu. V případě výměny digitálního obsahu kupujícímu počíná běžet nová záruční doba okamžikem zpřístupnění tohoto nového digitálního obsahu.

          5.3 V případě digitálního obsahu se za důvod reklamace zvláště nepovažuje oznámení, že kupující nevěděl, že se jedná o digitální obsah.

5.4 Kupující má právo na reklamaci vadného digitálního obsahu dle ust. § 2165 občanského zákoníku.

5.5 Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil. Za písemnou formu se považuje i emailová komunikace.

5.6 Prodávající odpovídá kupujícímu, že digitální obsah nemá vady. Prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy digitální obsah převzal, má takové vlastnosti, které prodávající popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu digitálního obsahu na základě prováděné reklamy, a že digitální obsah vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5.7 Pokud má prodaný digitální obsah při převzetí kupujícím vady, je kupující oprávněn uplatnit u prodávajícího, u kterého byl daný digitální obsah zakoupen, právo z vadného plnění (reklamaci) dle § 2165 a násl. občanského zákoníku.

5.8 Vadou, za kterou prodávající neodpovídá, je vada, kterou si kupující způsobil sám a případy, kdy to vyplývá z povahy věci.

5.9 Kupující má právo reklamovat elektronickou knihu v následujících případech:

a) zaplatil za elektronickou knihu a prokazatelně nedostal odkaz pro stažení;
b) po stažení souboru s knihou zjistil, že soubor obsahuje jinou elektronickou knihu, než si původně objednal;
c) soubor s digitálním obsahem je poškozený a nelze jej zobrazit.

5.10 Lhůta pro reklamaci elektronické knihy ve výše uvedených případech je zákonem stanovena na 30 dní. Tato lhůta počíná běžet ode dne připsání platby za elektronickou knihu na účet prodávajícího.

5.11 Jakmile kupující zjistí vadu, bez zbytečného odkladu toto oznámí prodávajícími, aby daný digitální obsah mohl být prozkoumán. Pokud je reklamace oprávněná, má prodávající povinnost neprodleně vadný digitální obsah opravit nebo vrátit kupujícímu zaplacené peníze, a to v zákonem stanovené lhůtě. Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, jaký byl použit pro provedení počáteční transakce, pokud kupující neurčí jinak. V žádném případě nevzniknou kupujícímu další náklady.

5.12 Vyřizování reklamací spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy postmaster@cookapy.cz. Rozhodnout o reklamaci musí prodejce podle zákona ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů ode dne následujícího po uplatnění reklamace. Jen pokud si reklamace vyžádá odborné posouzení nebo odstraňování vady, může prodejce vyřídit reklamaci nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne následujícího po uplatnění reklamace. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba na odborné posouzení vady. Informaci o vyřízení reklamace kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

6.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

6.2 Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a je v souladu s jeho určením.

6.3 Kupující bere na vědomí, že si prodávající vyhrazuje právo dočasně znepřístupnit webové stránky, jakož i veškeré plnění poskytované prostřednictvím webové stránky cookapy.cz, z důvodu opravy, modernizace, úpravy nebo údržby zařízení nebo softwaru, a to bez předchozího upozornění kupujícího.

6.4 Prodávající není odpovědný za škodu a jinou újmu, které kupující nebo třetí strana utrpí v souvislosti s výpadkem nebo přerušením poskytovaných služeb a plnění uvedených v odstavci dle čl. 6.3. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky, nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejím určením.

          6.5 Prodávající nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě kupujícího, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení kupujícího, za stav programového vybavení kupujícího a za případné zásahy třetích osob do programového vybavení kupujícího.

6.6 Prodávající neodpovídá za nemožnost stažení digitálního obsahu, pokud kupující nevlastní explicitně stanovené softwarové či hardwarové vybavení.

6.7 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování vesmyslu ustanovení 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

6.8 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ:00020869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

6.9 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

6.10 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

6.11 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

7.1 Kupující bere na vědomí, že zboží obsahuje materiály, na které se vztahuje duševní vlastnictví autora v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „autorské právo“). Kupující se zavazuje používat digitální obsah pouze pro svoji osobní potřebu, zejména se zavazuje tento digitální obsah dále nezpřístupňovat třetím osobám a neužívat jej dalšími způsoby porušujícími právní předpisy. Kupující se zavazuje zpřístupněný digitální obsah dále nenabízet, nedistribuovat, nepronajímat, nepůjčovat, nevystavovat ani jinak komerčně využívat. Kupující není oprávněn digitální obsah měnit, či jinak do něj zasahovat anebo jej spojovat s dílem jiným, překládat ani převádět do jiné formy, např. knižní.

7.2 Neoprávněné šíření zboží třetími stranami může mít právní dopady pro kupujícího.

7.3 Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu, a to včetně fotografií nabízeného zboží, jsou rovněž chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

7.4 Prodávající sděluje, že veškerý jím zpřístupňovaný digitální obsah obsahuje bezpečnostní systém proti jeho nedovolenému použití. Kupující nesmí odstraňovat popisy nebo označení týkající se vlastnictví obsahu a nesmí obcházet, modifikovat, porušovat či odstraňovat technická ochranná opatření obsahu. Kupujícímu objednáním služby nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, knižních názvů, firemních log či patentů, není-li stanoveno těmito podmínkami jinak.

7.5 Každý obsah stažený prostřednictvím služby www.cookapy.cz do zařízení kupujícího je označen jako jedinečná kopie díla umístěním identifikačních údajů kupujícího do staženého souboru. Každý kupující, který stáhnul dílo, souhlasí s tímto označením a rovněž souhlasí s tím, že neprovede žádnou akci týkající se změny nebo zrušení označení takto staženého obsahu. Toto označení slouží prodávajícímu k identifikaci kupujícího a konkrétní transakce v případě porušení licenčních podmínek.

7.6 Použití jakéhokoli bezpečnostního softwaru zabezpečujícího zpřístupněný digitální obsah má za účel pouze a výhradně ochranu práv prodávajícího a v žádném případě není určen ke sběru dalších informací o kupujících.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1 Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

9.1 Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu. Pokud kupující nesouhlasí se zasíláním obchodních sdělení, může tak učinit prostřednictvím odhlášení ze zasílání obchodních sdělení v e-mailu s příslušným obchodním sdělením, nebo zasláním požadavku na adresu postmaster@cookapy.cz.

9.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Více informací ohledně souhlasu s ukládáním cookies nalezne kupující ve zvláštním dokumentu.

10. DORUČOVÁNÍ

10.1 Kupujícímu je zboží doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

10.2 Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou prostřednictvím e-mailu postmaster@cookapy.cz, osobně na adrese Místecká 569, 19900 Praha – Letňany nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

11.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

11.3 Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují vždy písemnou formu.

11.4 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.5 Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Místecká 569, 19900 Praha – Letňany, adresa elektronické pošty jana@cookapy.cz.

11.6 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 14.10.2021.

V Praze dne 14.10.2021