SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Správce osobních údajů:

Mgr. Dagmar Linhartová, sídlem Plamínkové 1560/13, 140 00 Praha – Nusle, IČO: 05023319, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Úřadem městské části Praha 4 (dále jen „Správce”).

a

Subjekt údajů:

Nezákazník Správce, tj. osoba, se kterou nemá internetový obchod doposud zákaznický vztah, a která se svobodným, informovaným a jednoznačným projevem vůle přihlásila k odběru obchodních sdělení Správce (newsletterů a informací).

Článek I. – obecná ustanovení

Správce zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, stanovuje v § 559, že každý má právo zvolit si pro právní jednání libovolnou formu, není-li ve volbě formy omezen ujednáním nebo zákonem. GDPR nestanovuje obligatorní písemnou formu souhlasu subjektu údajů, navíc ustanovení § 562 odst. 1 občanského zákoníku stanovuje, že písemná forma je zachována i při právním jednání učiněném elektronickými prostředky nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby. Souhlas se zpracováním osobních údajů tak lze udělit i přes internet.

Souhlasem v oblasti elektronických komunikací upravených zákonem č.   127/2005 Sb., Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), se rozumí rovněž souhlas učiněný pomocí elektronických prostředků, zejména vyplněním elektronického formuláře na internetu (§ 87).

Článek II. – kategorie zpracovávaných osobních údajů

  1. Údaje spojené s elektronickou formou komunikace:

a) emailová adresa,

b) jméno, příjmení

c) údaje získávané soubory cookie.

Článek III. – způsob a účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje pro účely komunikace v rámci přímého marketingu, tj. pro účely:

  • podpory obchodní činnosti a propagace Správce – zasílání obchodních sdělení (newsletter, informací).

Právním důvodem zpracovávání Vašich osobních údajů pro výše uvedené účely je Vámi udělený souhlas se zpracováním osobních údajů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně prostřednictvím IT tchnologií a příslušných internetových aplikací využívaných Správcem jako je např. MailChimp nebo MailPoet.

Správce neprovádí s Vašimi osobními údaji žádné rozhodování založené výhradně na automatizovaném zpracování.

Článek IV. – souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení

Doplněním osobních údajů uvedených v čl. II písm. a) tohoto Souhlasu se zpracováním osobních údajů na webové stránce Správce www.cookapy.cz jste svobodným, informovaným a jednoznačným projevem vůle udělil/a souhlas se zasíláním obchodních sdělení zasílaných Správcem prostřednictvím elektronické komunikace (prostřednictvím emailové adresy).

Článek VI. – odvolání souhlasu

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů může být kdykoliv svobodně odvolán prostřednictvím odkazu odhlášení z odběru osobních sdělení, který je umístěn vždy v patičce každého emailu, ve kterém je zasláno takovéto obchodní sdělení.

Článek VII. – práva v oblasti zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány transparentním způsobem. Vezměte prosím na vědomí, že máte právo na přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům a na pořizování kopií osobních údajů, které zpracovává Správce.

Máte právo zejména na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných osobních údajů a jejich zdroji, povaze zpracování a příjemci či příjemcích osobních údajů. Pokud zjistíte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, máte právo požadovat od Správce nebo jím pověřeného zpracovatele vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu.

Máte právo na opravu a doplnění Vašich osobních údajů v případě, že zjistíte, že o Vás Správce zpracovává nesprávné nebo nepřesné osobní údaje.

Za určitých, právními předpisy stanovených podmínek máte právo na výmaz Vašich osobních údajů, např.: když odvoláte souhlas, na základě kterého byly osobní údaje zpracovávány, a současně neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování osobních údajů.

Za určitých, právními předpisy stanovených podmínek máte právo na omezení nakládání s Vašimi osobními údaji. Pokud uplatníte právo na omezení zpracování, provede Správce u těchto osobních údajů záznam o omezení jejich zpracování a nebude je nadále aktivně zpracovávat. V případě, že pominou důvody pro omezení zpracování, omezení zpracování osobních údajů Správce zruší. O tom Vás bude Správce předem informovat.

V případě podezření na zneužití Vámi poskytnutých osobních údajů máte právo na podání stížnosti u Úřadu na ochranu osobních údajů nebo u jiného členského státu Evropské unie, který je pověřen dozorem nad dodržováním povinností stanovených GDPR.

V Praze dne 14.10.2021